Jordbrukslandskap i Roanne, Frankrike

För en månad sen släppte den nyvalda EU-kommissionen sin nya gröna giv. Ett ambitiöst initiativ som listar de viktigaste komponenterna i vår världsdels framtida utveckling. 

Gällande jordbruket är målsättningen att 40 procent av EU:s jordbruksstöd skall vara kopplade till klimatåtgärder. Inkommande vår skall ett mer detaljerat program presenteras men redan i detta skede nämns att medlemsländerna ”skall väsentligt minska på beroendet, riskerna och användningen av kemiska bekämpningsmedel samt kemiska gödselmedel och antibiotika”.

Eftersom konstgödselkvävetillverkningen står för den enskilt största användningen av fossil energi inom jordbruket är kravet givetvis naturligt. Bondeorganisationerna i vårt land har ju själva lyft upp användningen av fossil energi som boven i växthusgasutsläppen.

Jämsides ingår i den gröna given att skyddet av den biologiska mångfalden skall väsentligt förstärkas. Senast i mars skall åtgärderna preciseras, men åtgärderna om mindre mängder växtskyddsmedel och konstgödsel inom jordbruket lyfts redan upp. Intressant är att en ny skogsstrategi med nyplantering och återställande av förstörda eller avverkade skogar. Jag utgår ifrån att detta gäller även syd och Mellaneuropa. 

I delar av Europa håller agroforestry att få ett allt starkare fäste. I takt med att metoderna utprovas fås allt bättre resultat.  Trädalléer och kantzoner i jordbrukslandskapet har många fördelar. Vinderosion, högre luftfuktighet, skydd för vilt och nyttoinsekter är några. Minskningen av pollinerande insekter börjar bli ett allt större hot mot matproduktionen. Själv har jag ganska stor erfarenhet av nötköttsproduktion i Frankrike och inom den produktionsformen är det mera regel än undantag att åkrarna avgränsas av trädalléer och häckar. Under blåsiga dagar ger de vindskydd och under soliga sommardagar välbehövlig skugga. 

Det var med intresse jag tog del av Luke:s forskningsprojekt om mera träd och buskar i odlingslandskapet också i Finland. Givetvis lämpar det sig inte överallt men förhoppningsvis skall användbara resultat kunna hittas. Själv har jag praktiserat metodiken under närmare 20 år och erfarenheterna är positiva.

Bättre mångfald än enfald.

 Thomas Snellman, Pedersöre

Österbottens Tidning 16.01.2020
Foto: Thomas Snellman, bilden är tagen utanför Roanne i Frankrike år 2011